Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวธัชวรรณ เอียดตรง
ปลัด อบต.แหลมสอม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเพชรราตรี อินทร์ช่วย
รองปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางสาวกัลยกานต์ หลงขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางสาวสร้อยทิพย์ จิตรเที่ยง
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวดวงฤดี เพชรเพ็ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
Responsive image
นางสนธิยา เกาะกลาง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางวิรวรรณ แสงกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นายเสรี นวลแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายประยูร อินทอง
นักการภารโรง
Responsive image
นายสุมิตร ฉลาดเฉลียว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายชรินทร์ ชูอ่อน
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายบุญหลง ส่องช่วย
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสุทีป ชิตพิทักษ์
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
น.ส.ดาราวรรณ เกาะกลาง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมสอม
Responsive image
นางอมรรัตน์ เจริญฤทธิ์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองเจ็ดบาท
Responsive image
นางจรรยา เดชอรัญ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านแหลมสอม
Responsive image
นางประภาพร สิทธิชัย
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านแหลมสอม
Responsive image
นางสาวยุพา เหมือนทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
นางสาวณิชารัตน์ ลิบแป้น
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้าหนองเจ็ดบาท

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444 ต่อ 107  อีเมล์ : admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th