Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
รับโอน(ย้าย)สายงานปฏิบัติ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีความประสงค์     รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังต่อไปนี้  
สำนักปลัด
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปง./ชง.)                                        จำนวน 1 อัตรา
กองคลัง
 1. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)                                             จำนวน ๑ อัตรา
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)                                   จำนวน 1 อัตรา
กองช่าง
 1. นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)                                            จำนวน ๑ อัตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม จึงประกาศให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้
 1. คำร้องขอโอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
  หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
  หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
  สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล
  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2562