Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา 
     ๑. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ ขยายเขตและ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
     ๒. พัฒนาระบบจราจร
     ๓. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
     ๔. พัฒนาระบบขนส่ง
     ๕. พัฒนางานวางผังเมือง
     
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
แนวทางการพัฒนา 
     ๑. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
     ๒. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     ๓. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
     ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัยการใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
     ๖. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการพัฒนา 
     ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     ๒. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
     ๔. สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
     ๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๒. เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๓. บำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๔. จัดระบบบำบัดน้ำเสีย  
     ๕. บำบัดและจัดการขยะ
     ๖. ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว
     ๗. เพื่อศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมารีน่าแห่งอันดามัน
     ๘. การส่งเสริมความรู้ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชาวต่างชาติ ที่มีอยู่ในจังหวัดตรัง
    
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
     ๑. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
        
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
     ๑. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ฯลฯ
     ๓. สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th