Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
     แหลมสอมต้องก้าวไกล มีน้ำไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก การสื่อสารฉบับไว ทันสมัยสู่อาเซียน ชาวบ้านต้องอยู่ดีมีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่คงใว้ซึ่งธรรมชาติ ปราศจาคมลพิษและและมีชีวิตที่ปลอดภัย
    
พันธกิจ
     ๑. สร้าง จัดหา พัฒนาระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
     ๒. สร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานและสะดวกในการสัญจรครอบคลุมและครบวงจร
     ๓. ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการปศุสัตว์พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด
     ๔. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
     ๖. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     ๗. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสภาวะแวดล้อมที่และท้องถิ่นน่าอยู่


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th