Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     - ถนนลาดยาง 
     - ถนนลูกรัง
     - ถนนคอนกรีต 
     - สะพาน 
๗ สาย
๔๙ สาย
๑๕ สาย 
๗ แห่ง
ระยะทาง ๑๖.๘ กม.
ระยะทาง ๕๖.๑ กม.
ระยะทาง ๒๐ กม.
 
   
การโทรคมนาคม
     - โทรศัพท์บ้าน
     - โทรศัพท์สาธารณะ
     - หอกระจายข่าว
คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของหลังคาเรือน
๘ แห่ง
๑๑ แห่ง

 การไฟฟ้า 
     มีไฟฟ้าใช้ ๑๑ หมู่บ้าน รวมครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๑,๕๒๑  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๖ ดังนี้ 
     หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสอม
     หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสามเกาะ
     หมู่ที่ ๓ บ้านนาทุ่ง
     หมู่ที่ ๔ บ้านมาบแบก
     หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเจ็ดบาท
     หมู่ที่ ๖ บ้านคลองลำชะ
     หมู่ที่ ๗ บ้านหน้าลา
     หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหลง
     หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเมา
     หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลักขัน
     หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดปลายสาร
มีไฟฟ้าใช้ ๑๗๘ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๑๒๘ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๒๒๕ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๑๔๕ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๑๗๖ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๑๑๔ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๑๕๔ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๑๓๖ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๑๐๙ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๘๐ ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้ ๗๖ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๖
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๖
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๐
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๑
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๑
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๑
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๖
     
แหล่งน้ำ
     ๑. แหล่งน้ำ , ลำน้ำ , ห้วย มีดังนี้
          ห้วย/หนอง/คลอง/บึง 
          อ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น
          ฝายต้นน้ำลำธาร
          บ่อบาดาลสาธารณะ 
          บ่อน้ำตื้นสาธารณะ 
          สระน้ำ

๑๙ แห่ง
๕ แห่ง
๒ แห่ง
๖ แห่ง
๒๒ แห่ง
๓ แห่ง
       

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th