Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร/ครัวเรือน               
     ประชากรทั้งสิ้น ๕,๗๘๗ คน ชาย ๒,๙๑๙ คน หญิง ๒,๘๖๘ คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๗๔๑ ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๗๘ คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากอำเภอปะเหลียน เดือนมีนาคม ๒๕๕๕) แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้  
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่ ตร.กม. พื้นที่ ไร่ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
บ้านแหลมสอม ๔.๒๔ ๒,๖๕๐ ๒๐๑ ๒๖๕ ๒๕๓ ๕๑๘
บ้านทุ่งสามเกาะ ๕.๐๖๔ ๓,๑๖๕ ๑๕๓ ๒๙๐ ๒๘๑ ๕๗๑
บ้านนาทุ่ง ๘.๙๔๕ ๕,๕๙๓ ๒๕๕ ๓๙๙ ๓๙๘ ๗๙๗
บ้านมาบแบก ๔.๓๒ ๒,๗๐๐ ๑๗๒ ๒๕๖ ๒๓๔ ๔๙๐
บ้านหนองเจ็ดบาท ๗.๘๔ ๔,๙๐๐ ๑๙๘ ๓๔๓ ๓๔๙ ๖๙๒
บ้านคลองลำชะ ๗.๙๕๒ ๔,๙๗๐ ๑๒๔ ๒๒๔ ๒๒๐ ๔๔๔
บ้านหน้าลา ๑๕.๙๑๕ ๙,๙๔๗ ๑๗๗ ๓๐๘ ๓๐๒ ๖๑๐
บ้านหนองหลง ๕.๘๔ ๓,๖๕๐ ๑๕๔ ๒๖๑ ๒๖๒ ๕๒๓
บ้านหนองเมา ๖.๕๖ ๔,๑๐๐ ๑๒๖ ๒๒๕ ๒๔๐ ๔๖๕
๑๐ บ้านหลักขัน ๔.๑๖ ๒,๖๐๐ ๙๙ ๑๘๒ ๑๘๐ ๓๖๒
๑๑ บ้านหาดปลายสาร ๔.๑๖ ๒,๖๐๐ ๘๒ ๑๖๖ ๑๔๙ ๓๑๕
  รวม ๗๕ ๔๖,๘๗๕ ๑,๗๔๑ ๒,๙๑๙ ๒,๘๖๘ ๕,๗๘๗

การศึกษามีสถานศึกษาในเขต อบต.
     - โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง ดังนี้
          ๑. โรงเรียนบ้านแหลมสอม
          ๒. โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
          ๓. โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่งคือ
          ๑. ศพด.บ้านแหลมสอม
          ๒. ศพด.บ้านหนองเจ็ดบาท

หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๕

จำนวนนักเรียนประมาณ ๑๙๐ คน
จำนวนนักเรียนประมาณ ๑๙๖ คน
จำนวนนักเรียนประมาณ ๑๐๖ คน

จำนวนเด็ก ๗๓ คน ผู้ดูแลเด็ก ๔ คน
จำนวนเด็ก ๓๖ คน ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน
      
สถาบันและองค์กรศาสนา
     ๑.วัด ๒ แห่ง
          - วัดโคกมะขาม
          - วัดหน้าลา
     ๓. มัสยิด ๕ แห่ง
          - มัสยิดบ้านแหลมสอม
          - มัสยิดมูฮัมนาดียะห์
          - มัสยิดอัลมูเนาวาเราะห์ 
          - มัสยิดมุสลีมีน
          - มัสยิดดารุลอิบาดะห์
     ๔. ศาลเจ้า
          - ศาลเจ้าโต๊ะอดัมสติยาวา
          - ศาลเจ้าตั๋วแปะก๋ง
          - ศาลเจ้าทวดหลักเขต 

หมู่ที่ ๔ บ้านมาบแบก
หมู่ที่ ๗ บ้านหน้าลา

หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสอม
หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสามเกาะ
หมู่ที่ ๓ บ้านนาทุ่ง
หมู่ที่ ๓ บ้านนาทุ่ง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลักขัน

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเจ็ดบาท
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหลง
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดปลายสาร
    
สาธารณสุข
     - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
     - สถานีอนามัยตำบลแหลมสอม
     - สถานีอนามัยบ้านหนองเจ็ดบาท
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
๒ แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสอม
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเจ็ดบาท
๑๑ แห่ง
ร้อยละ ๑๐๐

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ที่ทำการตำรวจชุมชน
     - ที่ทำการ อปพร.
     - ที่ทำการ/หมู่บ้าน อปพร. 
     - สถานีตำรวจภูธร 
๑ แห่ง
๑ แห่ง
๑๑ แห่ง/หมู่บ้าน
๑ แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th