Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ผลการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการททุจริตประจำปี
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน
ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมตามมาตรา 7 และมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7
ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
การประเมินผลการให้บริการศูนย์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอปะเหลียนประมาณ ๑๕ กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดตรัง ห่างจากจังหวัดตรังประมาณ 
๔๑ กิโลเมตร
   
เนื้อที่
     ๗๕ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๔๖,๘๗๕ ไร่
   

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว
ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน
ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน
   
ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และจะเป็นเนินสูง ๆ บางส่วน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ คลอง เหมือง สภาพดินโดยทั่วไปมีลักษณะดินร่วนและดินเหนียว มีหินใต้ดิน
  
ลักษณะภูมิอากาศ
     ตำบลแหลมสอม จะแบ่งฤดูกาลตามลักษณะอากาศของประเทศไทยเป็น ๒ ฤดู คือ
     - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
     - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์
   
จำนวนหมู่บ้าน มี ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้
     หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสอม
     หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสามเกาะ
     หมู่ที่ ๓ บ้านนาทุ่ง
     หมู่ที่ ๔ บ้านมาบแบก
     หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเจ็ดบาท
     หมู่ที่ ๖ บ้านคลองลำชะ
     หมู่ที่ ๗ บ้านหน้าลา
     หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหลง
     หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเมา
     หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลักขัน
     หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดปลายสาร
นายสมเกียรติ เส็นขาว
นายคล่อง พร้าวแก้ว
นายประเสริฐ ชูอ่อน
นายธนวัฒน์ วัฒนพงษ์พิพัฒน์
นายศักดา  รักฤทธิ์
นายถนอม เปาะทอง
นางประไภย ทองรอด
นายสมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์
นายสุพล ศรีเทพ
นายประยวด หะเทศ
   นายประนม  บุญโยดม
กำนันตำบล
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

   สนามกีฬา
      - หมู่ที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านแหลมสอม
      - หมู่ที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านหาดเลา
      - หมู่ที่ ๓ ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
      - หมู่ที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านหาดเลา
      - หมู่ที่ ๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
      - หมู่ที่ ๖ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
      - หมู่ที่ ๗ ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
      - หมู่ที่ ๘ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
      - หมู่ที่ ๙ ณ โรงเรียนคันธพิทยาคาร
      - หมู่ที่ ๑๐ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
      - หมู่ที่ ๑๑ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม
หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 0-7557-6444  โทรสาร : 0-7557-6444  อีเมล์ :
 admin@laemsorm.go.th


www.laemsorm.go.th